Algemene voorwaarden

Onderstaand de meest recente & geldende algemene voorwaarden van Power Internet B.V..
Lokale vindbaarheid is belangrijk voor uw bedrijf
Lokale vindbaarheid is belangrijk voor uw bedrijf

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Power Internet BV, of een van de genoemde namen bij 1.4, hierna te noemen "Power Internet", levert diensten op het gebied van (web) marketing.

1.2 Alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen Power Internet en haar opdrachtgevers worden beheerst door deze voorwaarden, voor zover niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. Zij prevaleren boven eventuele condities die door de opdrachtgever worden gehanteerd.

1.3 Door het geven van een opdracht - hetzij telefonisch hetzij schriftelijk hetzij per Whatsapp hetzij per sms hetzij per e-mail - erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen, indien zij althans tevoren aan hem zijn meegedeeld of indien er bij de offerte en opdrachtbevestiging naar werd verwezen.

1.4 Power Internet handelt tevens onder de volgende namen Power Internet B.V., overzicht verwerkingen.nl, Powerranking, Split The Bill, Hovenierin.nl, Missing Link Media, Aannemerin.nl en Power Internet Services.

1.5 Tenzij anders overeengekomen hebben abonnementen een looptijd van 12 maanden.

1.6 Tenzij anders overeengekomen worden abonnementen stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als genoemd in de bevestiging. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de bevestiging. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.  

1.7 Opdrachtgever kan de overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per (aangetekende)brief of e-mail) opzeggen, tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.

1.8 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij opdrachtgever.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1 Power Internet is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste uitvoering van de opdracht, een en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Power Internet.

Artikel 3. Klachten

3.1 Power Internet spant zich in klachten betreffende geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen. Het indienen van een klacht laat de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien van Power Internet onverlet.

3.2 Bij voorkomende gemaakte fouten, die kennelijk aan de campagne afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel kan de opdracht door Power Internet op verzoek worden gerectificeerd en/of gratis opnieuw worden uitgevoerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk acht dagen na vermelding / uitvoering van de opdracht schriftelijk te zijn ingediend.

3.3 Rectificatie of gratis heruitvoering zal niet plaatsvinden in geval van fouten welke zijn ontstaan als gevolg van het telefonisch verstrekte opdrachten. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijke kopieën.

3.4 Reclames over de uitvoering van de opdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 4. Annuleringen

4.1 Door opdrachtgever verstrekte opdrachten aan Power Internet kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 5. Plaatsing / uitvoering opdracht/ campagne

5.1 Power Internet is gerechtigd bepaalde opdrachten onder opgave van reden te weigeren op grond van inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van Power Internet of derden.

5.2 Nimmer kan een bepaald resultaat of indexering worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde landingspagina kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Power Internet mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere opdrachtgevers.

Artikel 6. Wijzigingen

6.1 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten uiterlijk drie dagen voor aanvang van de campagne schriftelijk aan Power Internet kenbaar zijn gemaakt. Hierna ingediende wijzigingen hoeft Power Internet niet kosteloos te accepteren.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling van de door Power Internet B.V. gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1 % rente per maand (of wettelijke rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is als volgt:

Minimumtarief € 40,00

  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

7.2 Indien een opdrachtovereenkomst is aangegaan door een reclamebureau, optredend voor of namens een opdrachtgever, blijft het reclamebureau jegens Power Internet aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de advertentie overeenkomst. Bij gebreke van betaling door het reclamebureau is de opdrachtgever gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Power Internet zorg te dragen.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Power Internet gesloten overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verplichting, is Power Internet gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Power Internet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 9. Copyright

9.1 Door het verstrekken van een opdracht, vrijwaart de opdrachtgever Power Internet van mogelijke inbreuken op de Auteurswet en/of industrieel eigendomsrecht van derden en alle mogelijke gevolgen, zowel financiële als andere, welke hieruit voortvloeien.

9.2 Het auteursrecht van door Power Internet ontworpen campagnes, websites, landingspagina‘s, schetsen, tekeningen, litho's, foto's, modellen e.d. blijft te allen tijden bij Power Internet berusten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering enig order vertragen of redelijkerwijs onmogelijke maken) ontslaan Power Internet van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.

10.2 In geval van overmacht zal Power Internet daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever zal na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijke te annuleren, echter onder de verplichting om van Power Internet af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Power Internet is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen te zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Power Internet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

11.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Image
Zorgeloze Online Marketing
Lees onze reviews op Google!

Contact

Telefoonnummer

Klantenservice

Maandag t/m donderdag

van 08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag

van 08:30 tot 15:00 uur

Social media

Klantenservice (08:30 tot 17:00)